Trosolwg ar arolwg defnyddio gwefan Insight Socitm, polisi preifatrwydd a chwcis

Trosolwg

Mae gwasanaeth defnyddio gwefan Insight Socitm yn rhoi gwybodaeth i’r awdurdodau sy’n cymryd rhan am gyfanswm nifer yr ymwelwyr unigryw â’u safleoedd, ynghyd â gwybodaeth arall ynghylch y rhesymau pam oedd ymwelwyr yn defnyddio’r wefan, sut aethant yno, sut oedd y profiad ac a ydynt yn debyg o ymweld eto.

Cesglir y wybodaeth drwy arolwg ymadael byr a ychwanegir at wefannau’r awdurdodau sy’n cymryd rhan ac sy’n lansio wrth i bob pumed ymwelydd adael y safle.

Dim ond ychydig funudau mae’r arolwg yn ei gymryd.

Mae meddalwedd gefnogol yn casglu’r atebion ac yn dadansoddi’r canlyniadau mewn amryw o ffyrdd, gan adael i danysgrifwyr edrych ar ganfyddiadau o’u gwefannau eu hunain a’u cymharu â chanfyddiadau o weddill y grŵp tanysgrifio.

Gweinyddir yr arolwg gan Insight Socitm www.socitm.gov.uk ac fe’i darperir gan rol solutions ltd www.rol.co.uk

Preifatrwydd

Ni fwriedir i’r dechnoleg a ddefnyddir gasglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy. Dan rai amgylchiadau cyfyngedig gall peth gwybodaeth bersonol adnabyddadwy gael ei chipio, er enghraifft pan fydd gwybodaeth bersonol fel cyfeiriad e-bost wedi ei hymgorffori mewn llinyn URL.

Fodd bynnag, os yw’r defnyddiwr yn dewis rhoi cod post fel rhan o’r arolwg, yna gall y wybodaeth honno ganiatáu i leoliad y defnyddiwr gael ei gyfyngu i (tua) 17 o dai.

Gall y defnyddiwr hefyd ddewis rhoi manylion cysylltu mewn un neu fwy o’r blychau sylwadau. Yn yr achos hwn bydd yr awdurdod sy’n tanysgrifio yn derbyn y wybodaeth hon fel rhan o’r adrodd misol. Nodwch fod yr adrodd yn fisol ac felly ni ellir gwarantu ymateb gan yr awdurdod sy’n tanysgrifio

Ni fydd unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy a gipiwyd yn anfwriadol FYTH yn cael ei defnyddio gan rol na Socitm i hysbysebu, hyrwyddo na marchnata nwyddau ichi.

Casglu a Defnyddio Gwybodaeth

Rydym yn mewnosod darn o god (y cyfeirir ato weithiau fel “picsel clir 1x1,” “Goleufa Gwe” neu “GIF Clir”) yn nhudalennau gwefannau’r tanysgrifwyr er mwyn casglu gwybodaeth ystadegol ar ddefnydd y safle.

Defnyddiwn gwci (*) i nodi a yw defnyddiwr wedi dewis peidio â chwblhau’r arolwg neu eisoes wedi ei gwblhau. Yn y naill achos na’r llall ni fyddwn yn gofyn i’r defnyddiwr gymryd rhan yn yr arolwg eto tan bydd y set gwestiynau wedi ei newid – fel arfer unwaith y flwyddyn. Fodd bynnag, os bydd cwcis yn cael eu hanalluogi neu eu clirio, bydd gwahoddiadau yn dal i gael eu gwneud o bryd i’w gilydd.

Mae’r mathau o wybodaeth ystadegol y gallwn ei chasglu ar ran ein tanysgrifwyr yn cynnwys y nifer o ymwelwyr â’u gwefannau a manylion ar borwyr (gan gynnwys cyfeiriadau Protocol Rhyngrwyd ‘IP' neu ffurfweddau porwyr). Defnyddiwn y wybodaeth hon i roi i’n tanysgrifwyr adroddiadau a dadansoddiad manwl o’r drafnidiaeth gwefan. Rhoddir yr holl wybodaeth hon i danysgrifwyr yn gwbl gyfrinachol.

Mae’r arolwg dewisol yn gofyn am wybodaeth ddemograffig, ychwanegol, sef gwybodaeth bersonol anadnabyddadwy. Mae’ch cyfranogiad mewn arolwg bob amser yn wirfoddol, ac felly mae gennych ddewis i roi’r wybodaeth mae’r arolwg yn gofyn amdani neu beidio. Defnyddiwn y wybodaeth a gesglir yn yr arolwg i roi i’n tanysgrifwyr ddealltwriaeth fanwl o’u cynulleidfa ar y rhyngrwyd.

Gallwn hefyd gyfuno’r wybodaeth a gesglir ar wefannau ein tanysgrifwyr â data a thaclau ymchwil eraill i wneud ymchwil ychwanegol ynghylch demograffeg cynulleidfa’r rhyngrwyd, a’u hymddygiad a’u defnydd.

Option allan

Os ydych yn dymuno dewis peidio â gwneud yr arolwg dewiswch y ddolen ‘Nac ydw - dim ar hyn o bryd’ ar sgrin gyflwyno’r arolwg pan ddaw i’r golwg. Bydd y weithred hon yn gosod cwci (*) ar eich cyfrifiadur a fydd, os na chaiff ei ddileu, yn eich rhwystro chi, wrth ddefnyddio’r un cyfrif defnyddiwr ar y cyfrifiadur hwnnw, rhag derbyn cais i gymryd rhan yn yr arolwg tan bydd y set gwestiynau yn cael ei newid sy’n digwydd unwaith y flwyddyn fel arfer.

Nodwch os byddwch yn defnyddio cyfrifiadur gwahanol neu gyfrif gwahanol ar yr un cyfrifiadur, efallai y cewch gyfle i gymryd rhan yn yr arolwg.

Newidiadau polisi

Cadwn yr hawl i ddiweddaru’r hysbysiad preifatrwydd hwn ac i wneud newidiadau.

Cysylltwch â ni.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau ynghylch y polisi hwn neu am wasanaeth gwefan defnyddio Insight Socitm cysylltwch â ni ar Insight@socitm.gov.uk.

Am fwy o wybodaeth am sut mae’n tanysgrifwyr yn defnyddio’r wybodaeth a gesglir ar eu gwefanau, gweler eu polisi preifatrwydd.

Diweddarwyd y polisi preifatrwydd a chwci hwn ddiwethaf ar 1 Mai 2008.

Mae (*) cwci yn ffeil destun fechan sy’n cynnwys dynodydd unigryw ar hap (e.e. #12345) a yrrir at eich porwr gan serfiwr a’i storio wedyn ar yriant caled eich cyfrifiadur. Drwy newid dewisiadau’ch porwr, gall defnyddiwr ddewis derbyn pob cwci, cael gwybod pan osodir cwci neu wrthod pob cwci. Fodd bynnag, gall newid rhai o’r gosodiadau hyn effeithio ar weithredu rhai gwefanau.